Slider-School-Days-2004-Tomoko-Sawada-courtesy-MEM-Tokyo